Icon

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

สินทรัพย์รวม
501.18( ล้านบาท )
หนี้สินรวม
154.94( ล้านบาท )
ส่วนของผู้ถือหุ้น
346.24( ล้านบาท )

* อัปเดตข้อมูล ประจำปี 2566

สินทรัพย์ หนี้สิน เเละส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย (ล้านบาท)

กิจกรรมเเละข่าวสาร

ปฏิทินนักลงทุนสัมพันธ์

ข่าวจาก ITTHIRIT
22 มีนาคม 2566
ITTHI เปิดเทรดวันแรก 5.80 บาท เหนือจอง 93.33% จากไอพีโอ 3 บาท

ITTHI เปิดเทรดวันแรก 5.80 บาท เหนือจอง 93.33% จากไอพีโอ 3 บาท

ข่าวเเจ้งตลาดหลักทรัพย์
10 มกราคม 2567
ชี้แจงพัฒนาการที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้

ชี้แจงพัฒนาการที่สำคัญในระยะเวลาอันใกล้