Icon

ประวัติองค์กร

ประวัติองค์กร

บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อ เดือนกันยายน 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างอย่างครบวงจร นอกจากนี้ บริษัทยังมีบริการออกแบบระบบแสงสว่างสำหรับส่วนต่าง ๆ ของอาคารให้เหมาะกับลักษณะการใช้งานของผู้ใช้งาน เพื่อให้ประโยชน์สูงสุดจากผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ผู้ใช้งาน และด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้มีความหลากหลายและครบครัน เพื่อที่จะสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ทุกกลุ่ม อาทิเช่น กลุ่มผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย ทั้งประเภท หมู่บ้านจัดสรร ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม กลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีลูกค้าปลายทางกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้ง กลุ่มอาคารพาณิชย์ กลุ่มศูนย์การค้า กลุ่มอาคารสำนักงาน กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม กลุ่มโรงแรม กลุ่มผู้ค้าส่ง และกลุ่มลูกค้ารายย่อย เป็นต้น

นอกจากนี้ จากสถานการณ์โรคระบาดไวรัส COVID-19 ที่รุนแรงในปี 2563 ทำให้บริษัทได้เล็งเห็นถึงโอกาสทางธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประเภทแอลกอฮอล์ บริษัทจึงได้ริเริ่มและบุกเบิกธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อประเภทแอลกอฮอล์แก่ลูกค้าที่สนใจทั่วไปการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ


2565

เหตุการณ์สำคัญ

เมษายน

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 100.00 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 5,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

กันยายน

ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2565 มีมติแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดย

 • เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
 • แปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 บาท เป็นมูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท
 • มีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจาก 100 ล้านบาท เป็น 135 ล้านบาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 270 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 70 ล้านหุ้น เพื่อเสนอขายให้กับประชาชน
 • บริษัทได้จดทะเบียนแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัดกับกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 25652564

เหตุการณ์สำคัญ

มิถุนายน

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 41.00 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

กรกฎาคม

ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนบริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติในลักษณะชงสดพร้อมดื่มภายใต้แบรนด์ “เต่าบิน” จาก บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด

พฤศจิกายน

หยุดประกอบธุรกิจและโอนสิทธิ์การเป็นตัวแทนบริการตู้จำหน่ายเครื่องดื่มอัตโนมัติ “เต่าบิน” จาก บริษัท ฟอร์ท เวนดิ้ง จำกัด ทั้งหมดให้กับ บริษัท คุณาลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันกับบริษัท เนื่องจากผลการดำเนินงานจากธุรกิจดังกล่าวไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้2563

เหตุการณ์สำคัญ

มีนาคม

 • ได้รับการอนุมัติการใช้สถานที่เพื่อประกอบการจดแจ้งการนำเข้าเครื่องสำอาง
 • ได้รับใบจดแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอางประเภทแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ / ผิวกาย / ไม่ล้างออก ในลักษณะเจล สเปรย์ไม่อัดแก๊ส ของเหลว ภายใต้แบรนด์ “UNION CLEAN”

กรกฎาคม

 • เปลี่ยนชื่อบริษัทจาก “อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค” เป็น “อิทธิฤทธิ์ ไนซ์ คอร์ปอเรชั่น” เพื่อให้สอดคล้องกับ กลยุทธ์ทางธุรกิจในอนาคตที่ไม่จำกัดเฉพาะการขายผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างแต่เพียงอย่างเดียว
 • ย้ายสำนักงานใหญ่ของบริษัทไปยัง 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

พฤศจิกายน

 • เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทเพื่อรองรับการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทแอลกอฮอล์2562

เหตุการณ์สำคัญ

กรกฎาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 27.00 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 11,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ2561

เหตุการณ์สำคัญ

ตุลาคม

 • ได้รับ ISO 9001:2015 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบการจัดการคุณภาพ (QMS) องค์กรใช้มาตรฐานเพื่อแสดงถึงความสามารถในการให้บริการผลิตภัณฑ์และบริการที่สอดคล้องกับข้อกำหนดของลูกค้าและกฎข้อบังคับอย่างสม่ำเสมอ
 • เริ่มทำระบบ Home Automation ภายใต้แบรนด์ Homehuk Smart ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียม2560

เหตุการณ์สำคัญ

มกราคม

ได้รับเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.1955-2551) สำหรับนำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบริภัณฑ์ส่องสว่างและบริภัณฑ์ที่คล้ายกัน เพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร2558

เหตุการณ์สำคัญ

ตุลาคม

เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 15.80 ล้านบาทโดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,080,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท เพื่อนำเงินมาลงทุนขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
2557

เหตุการณ์สำคัญ

ตุลาคม

 • จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงจากห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค เป็น บริษัท อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค จำกัด และเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทเป็น 5.00 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท และเรียกชำระเต็มจำนวนเพื่อขยายการให้บริการและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ
 • เริ่มการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าส่องสว่างประเภทโซล่าเซลล์รวมถึงสินค้าที่มีนวัตกรรมเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิเช่น ระบบ Smart Lighting , Smart Home


2553

เหตุการณ์สำคัญ

มีนาคม

ย้ายสำนักงานใหญ่และโรงงานของบริษัทไปยังเลขที่ 89/18-19, 98/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร
2545

เหตุการณ์สำคัญ

มกราคม

เปลี่ยนชื่อแบรนด์จาก ITTHIRIT เป็น LIGHTTRIO และเริ่มขยายช่องทางการจัดจำหน่ายตรงไปยังผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศ2542

เหตุการณ์สำคัญ

กันยายน

จดทะเบียนก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อิทธิฤทธิ์ อิเลคตริค ด้วยทุนจดทะเบียน 0.40 ล้านบาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญ 40,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 10 บาท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 89/18-19 หมู่ที่ 5 ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อประกอบธุรกิจนำเข้าและเป็นตัวแทนจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประเภทโคมไฟ และส่วนประกอบโคมไฟ ภายใต้แบรนด์ ITTHIRIT รวมถึงเป็นผู้จัดจำหน่ายสินค้าส่องสว่างแบรนด์ชั้นนำ อาทิเช่น Siemens Phillips เป็นต้น