Icon

APPLY JOB

ITTHIRIT NICE CORPOTATION

ตำแหน่งงาน Project Sale

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
● ติดต่อประสานงานการวางสเป็คสินค้า
● ดูแลงานขายและแนะนำผลิตภัณฑ์ที่บริษัทมอบหมาย
● สามารถทำ Infographic ได้
● สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
● เพิ่มฐานลูกค้ารายใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร
● เพศชาย อายุ 25 – 35 ปี
● มีทักษะการเจรจาต่อรอง และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
● มนุษยสัมพันธ์ดี ทักษะด้านการสื่อสารที่ดี พร้อมทั้งทัศนคติในการทำงานที่ดี
● มีความกะตือรือร้น รักความก้าวหน้า รักในงานบริการและความรับผิดชอบสูง
● มีประสบการณ์ในการจำหน่ายสินค้า ประเภท โคมไฟ หลอดไฟ LED Smart Home และ Solar Cell ทั้ง Online และโครงการ
● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
● สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้

ตำแหน่งงาน ผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า

หน้าที่และรายละเอียดของงาน
● กำหนดนโยบาย งานคลังสินค้า ให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้
● วางแผนพัฒนาระบบการบริหารงานคลังสินค้า เพื่อให้สามารถแข่งขันกับตลาดได้
● ควบคุม , ดูแลบริหารงานคลังสินค้า ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
● บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์การทำงานในฝ่าย

คุณสมบัติผู้สมัคร
● เพศหญิง/ชาย วุฒิ ปริญญาตรี /สาขาการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน ,บริหารการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 25 – 35 ปี
● มีประสบการณ์ในการทำงาน 5 ปี ขึ้นไป
● มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า มีทักษะด้านการวางแผน
● สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็อย่างดี
● สามารถใช้โปรแกรม SAP ได้เป็นอย่างดี
● มีความละเอียดรอบคอบ, มีทักษะในการเจรจาต่อรอง
กรอกใบสมัครงาน